Ochrana osobních údajů

Jako společnost Auto Veleslavín Car, s.r.o. se sídlem Veleslavínská 457/17b, Praha 6, IČO: 27119327, vedeném pod spisovou značkou C 97724 u Městského soudu v Praze si velmi vážíme vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“) a to pro níže uvedené účely.

Prodejní oddělení a e-shop

Pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, případně rodné číslo a historii nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně.

Servis a opravy

Pro účely servisu a oprav vašeho zboží zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon a historii servisních zásahů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy a také pro komunikaci, týkající se stavu servisního případu a zjištění detailních informací, týkajících se řešeného problému po dobu průběhu servisního případu.

Autopůjčovna

Pro účely autopůjčovny zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo občanského a řidičského průkazu a historii půjčovních smluv.

Účetnictví

Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plněníúčetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Vystavené faktury jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Informační a obchodní sdělení

Pro účely informačních a obchodních sdělení využíváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu se zasíláním informačních a obchodních sdělení. Výše uvedené údaje budou pro tento účel zpracovávány až do odvolání uděleného souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat ve správě uživatelského účtu nebo pomocí odkazu „Odhlásit/Aktualizovat odběr“, obsažený v každém zaslaném informačním nebo obchodním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání informačních a obchodních sdělení společnosti Auto Veleslavín Car s.r.o. možné.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • o účely zpracování,
 • o kategorie dotčených osobních údajů,
 • o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • o plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není‑li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • o existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • o právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou‑li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • o subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • o subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • o osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • o subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • o zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • o správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • o subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a  to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je‑li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce avcar@avcar.cz nebo písemně na adrese správce: Auto Veleslavín Car s.r.o., Veleslavínská 457/17b, 162 00 Praha 6.

Cookies

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naše stránky obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tyto stránky využíváte. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli. Uživatel může použití souborů cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.


Přihlásit k newsletteru

Přihlášením k newsletteru souhlasíte s Ochranou osobních údajů.