Herní řád 

HERNÍ ŘÁD soutěže s názvem „Z AV CARU ROVNOU DO PAŘÍŽE!“ 

I.

Úvodní ustanovení

1.    Pořadatelem soutěže s názvem „K Peugeotu z AV Caru zájezd do Paříže“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Auto Veleslavín Car, s.r.o. se sídlem Praha 6 – Veleslavín, Veleslavínská 457/17b, PSČ 160 00, IČO: 27119327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97724 (dále jen „Pořadatel“).

2.    Soutěž probíhá od 07.10.19 do 23.11.19 (dále jen „Doba trvání Soutěže“)

3.    Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II.

Soutěžící

1.    Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která se účastí v Soutěži stává Soutěžícím (dále jen „Soutěžící“).

2.    Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli, a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na přípravě propagace nebo mediálních služeb, ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.    Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jednou, jak je uvedeno v čl. III, odst. 1.

4.    Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě.

5.    Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem, či přijmout jiná vhodná opatření v případech zjištění porušování či obcházení tohoto Herního řádu, právních předpisů či dobrých mravů.

6.    V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, či na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem určení náhradního Výherce.

III.

Soutěž – herní systém

1.         Soutěže se fyzická osoba zúčastní a Soutěžícím se stává vyplněním formuláře Soutěže s uvedením odpovědi na tipovací soutěžní otázku „kolik vozů Peugeot se registruje v ČR za měsíc říjen a listopad“. Formulář Soutěže obdrží Soutěžící při koupi jakéhokoliv vozu od pověřeného pracovníka Pořadatele.

2.         Soutěžící uvede odpověď na soutěžní otázku tím, že vyplní svůj tip do označeného pole a předá formulář Soutěže pracovníkovi Pořadatele. Ve Formuláři Soutěžící do vyhrazených kolonek rovněž vyplní své jméno a příjmení, vlastní mobilní telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Formulář je třeba vyplnit v Době trvání Soutěže a doplnit jej o čas a datum, jinak formulář není platný. Soutěžní otázku sestavuje Pořadatel, který určuje správné odpovědi a který také odpovídá za správnost odpovědí určených jako správné podle skutečného stavu věcí.

3.         Pořadatel vyhodnotí všechny platné formuláře vyplněné v době trvání soutěže (resp. v době trvání příslušného kola) a sestaví jejich pořadí podle nejbližší správné odpovědi dle předchozího odstavce. Výherním formulářem je ten, které se nejvíce přiblíží odpovědi na soutěžní otázku (dále jen “Výherní formulář”). V případě, že dojde ke shodné odpovědi dvou Soutěžících, Výherce se stává ten, který odpověděl, jako první.

4.         V případě, že Výherní formulář (označený jako výherní podle čl. III. odst. 3), byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži, resp. jsou zjištěny jiné skutečnosti dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se Výhercem ten, jehož formulář se nacházel v pořadí vyplněných formulářů na bezprostředně následujícím místě po formuláři Výherce, u něhož nebyly takto splněny podmínky v souladu s tímto Herním řádem. Stejně tak v případě Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k Výhře se nepřihlásí ve smyslu článku IV., stane se Výhercem ten, jehož formulář se nacházel v pořadí vyplněných formulářů na bezprostředně následujícím místě po formuláři Výherce, který se k Výhře nepřihlásil. Stejné postupy určení náhradního Výherce se použijí v případě, že u takto stanoveného Výherce opět nebudou splněny podmínky Soutěže.

IV.

Výhry

1.    Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele víkendový pobyt v Paříži pro dvě osoby. Výhra je specifikovaná na webových stránkách Pořadatele.

2.    Pořadatel kontaktuje Výherce prostřednictvím telefonního čísla uvedeného Výhercem ve Výherním formuláři. V případě, že se Pořadateli takto nepodaří Výherce kontaktovat – tj. Výherce nebude na telefonát odpovídat ani nezavolá zpět, zašle Pořadatel Výherci o Výhře sms zprávu/e-mailovou zprávu na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět (telefonicky nebo pomocí sms, e-mailem) nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k Výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. 

3.    Pořadatel telefonním hovorem (či jiným vhodným způsobem) s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení o splnění podmínek Soutěže podle tohoto Herního řádu a podmínek pro realizaci Výhry a že Výhru přebírá (dále jen „Prohlášení“).

4.    K realizaci Výhry dojde na Pořadatelem určeném místě v České republice do 30 dnů ode dne, kdy bylo Pořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Pořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci Výhry v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení. V případě, že Výherce nedoručí Pořadateli řádně vyplněné a podepsané Prohlášení nejpozději do 10 dnů od jeho doručení Výherci (za doručení se pro tyto účely považuje 3. den od odeslání Prohlášení Pořadatelem k vyplnění a podpisu na dohodnutou adresu), zaniká nárok Výherce na Výhru a bude určen náhradní Výherce postupem podle článku III. 

5.    Žádný Soutěžící ani Výherce nemají právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložili v souvislosti se svou částí v Soutěži.

6.    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nebudou vyplněny žádné formuláře, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

V.

 Společná ustanovení

1.     V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména prostřednictvím svých webových stránek. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi formuláři vyplněnými předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

2.     Protesty proti průběhu Soutěže či určení Výherce či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise složená z právníka Pořadatele, pracovníka managementu Pořadatele a dalšího pověřeného pracovníka Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

3.     O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě příslušné jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce Herního řádu určena běžnými cenami poskytovatele Výhry.

4.     Rozhodnutí komise je konečné. 

VI.

Ochrana osobních údajů

1.     Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen „Správce osobních údajů“) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správci osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže a marketingové zpracování podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže.

2.     Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Správce osobních údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce osobních údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3.     Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.     Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správci osobních údajů.

5.     Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII.

Změny Herního řádu

1.     Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

2.     Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout, že Soutěž ruší bez jakékoli náhrady či že nebude vydávat žádné Výhry.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.     Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

2.     Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho publikace na internetové stránce Pořadatele.

3.     Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele v období od 07.10.19 do 31.12.19.

 

V Praze dne 24/09/19

Auto Veleslavín Car, s.r.o.


Přihlásit k newsletteru

Přihlášením k newsletteru souhlasíte s Ochranou osobních údajů.